Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Aktualności

Medale ZŻWP dla działaczy i osób wspierających. ZW ZŻWP w Opolu

15 stycznia 2021 roku odbyło się posiedzenie Prezydium ZW ZŻWP Opolu z udziałem Komisji ZW ZŻWP ds. odznaczeń i wyróznień. Prezydium reprezentował zdalnie Prezes ZW kol. Z. Owczarek, który przewodniczył posiedzeniu, wiceprezesi kol. A. Chorzewski, E. Nowacki, sekretarz kol. H. Jędrzejczyk.
   Komisję reprezentował przewodniczący kol M. Kwiatkowski jednocześnie wiceprezes ZW kol. J. Magiera Prezes Koła Miejskiego, kol. H. Oleksiuk, zdalnie prezes Koła Budowlani, kol. K. Wilczek prezes ZP ZŻWP w Nysie.  
    Kol. Z. Owczarek zdalnie-telefonicznie podkreślił, że celem posiedzenia jest podsumowania działań Komisji i podjęcie uchwały Prezydium ZW ZŻWP w Opolu w sprawie kandydatów do wpisu do HKZ ZW ZŻWP w Opolu.

Czytaj więcej »

Telekonferencje w Pomorskim Zarządzie Wojewódzkim

Od przełomu 2021 r. Pomorski Zarząd Wojewódzki Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Gdańsku rozpoczął wdrażanie nowego sposobu komunikowania się między poszczególnymi ogniwami Związku. Ma to szczególne znaczenie w warunkach obostrzeń i ograniczeń pandemicznych, ale także i uwarunkowań organizacyjnych, związanych nadal ze sławetnym rozwiązaniem porozumienia z MON. Odbywa się to na platformie zoom.us, ale - jak zapowiedział prezes PZW kol. ppłk Zbigniew Drozdek - możliwe będzie organizowanie telekonferencji, korzystając z elektronicznych zasobów Fundacji Gdańskiej.

Czytaj więcej »

Współpraca ZŻWP z Opolskim Bankiem Żywności nie tylko od święta!

W dniu 16 grudnia 2020 r. w siedzibie Opolskiego Banku Żywności odbyło się wyjazdowe Posiedzenie Komisji Socjalno-Zdrowotnej Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy WP w Opolu.
   Zarząd Wojewódzki ZŻWP w Opolu reprezentowali: Wiceprezes kol. Antoni Chorzewski, Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Socjalno-Zdrowotnej kol. Jan Kinasz oraz Skarbnik kol. Henryk Jędrzejczyk.
    Koło Miejskie ZŻWP w Opolu reprezentowali: Prezes kol. Józef Magiera, Wiceprezes kol. Stanisław Kownacki oraz Sekretarz kol. Krzysztof Baryła.
   Opolski Bank Żywności reprezentowali: Prezes Jan Burniak, Dyrektor Biura Edward Ambicki, Magazynier Jan Rybicki oraz Księgowa Grażyna Jabłońska.

Czytaj więcej »

Kampania „16 dni przeciw przemocy wobec kobiet”

Kampania „16 dni przeciw przemocy wobec kobiet”, zainicjowana w 1991 r., organizowana na całym świecie przez Women’s Global Leadership Instutute jest poświęcona wspieraniu i koordynacji pracy mającej na celu zlikwidowaniu przemocy ze względu na płeć na poziomie lokalnym, państwowym i międzynarodowym.
   Tegoroczna kampania przebiegała w szczególnej atmosferze w kraju i na świecie ze względu na panującą pandemię Covid 19 oraz trwające w Polsce od blisko miesiąca protesty kobiet po ogłoszonym wyroku Trybunału Konstytucyjnego, odbierającym kobietom resztki zlodzeń co do życia w normalnym państwie, pozbawiającym je nadziei na ludzkie traktowanie.
   Kampania trwała od 25 listopada - Międzynarodowego Dnia Przeciw Przemocy Wobec Kobiet  do 10 grudnia - Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka, aby symbolicznie zaznaczyć związek pomiędzy przemocą wobec kobiet a naruszeniem praw człowieka i by podkreślić, iż przemoc wobec kobiet jest pogwałceniem praw człowieka.

Czytaj więcej »

,,VETS&ARMY” Sp. z o.o. w likwidacji zakończyła swoją działalność

Likwidatorzy „VETS&ARMY” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji informują, że w dniu 12 października 2020 r. o godz. 13.08 dokonany został wpis o uprawomocnieniu się postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 17 września 2020 r. o wykreśleniu Spółki „VETS&ARMY” Spółka z o.o. w likwidacji z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (sygnatura akt WA.XIII NS-REJ.KRS/39965/20/502).

Z chwilą wykreślenia Spółki „VETS&ARMY” Sp. z o.o. w likwidacji z rejestru przedsiębiorców nastąpiło jej rozwiązanie i tym samym Spółka utraciła swój byt prawny (zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy o KRS).

Czytaj więcej »

Słupsk, 77 rocznica bitwy pod Lenino

12 października 2020 roku przypadła 77 rocznica bitwy pod Lenino. Dzień ten jest pamiętny i ważny dla nas żołnierzy. W tym dniu, bowiem w 1943 roku I Dywizja Piechoty im. Tadeusza Kościuszki została wprowadzona do walki, w okolicach wsi Lenino, w ramach działań 33 Armii, która trwała dwa dni - 12 i 13 października, dywizja przełamała obronę nieprzyjaciela, ale nie w pełni wykonała swoje zadanie.  W walkach Niemcy stracili 1500 żołnierzy, a 326 dostało się do niewoli. Zniszczono 72 karabiny maszynowe, 42 działa i moździerze, 2 czołgi oraz 5 samolotów. W czasie walk dywizja wraz z jednostkami wsparcia poniosła ciężkie straty: 510 zabitych, 1776 rannych, 776 dostało się do niewoli niemieckiej lub zostało uznanych za zaginionych, stanowiło to około 25% całego stanu osobowego. W wyniku tak dużych strat po dwóch dniach walki dywizja została wycofana z pierwszej linii, w celu odtworzenia jej zdolności bojowej.

Czytaj więcej »

76 rocznica utworzenia 2 Frontowej Oficerskiej Szkoły Piechoty

25 września 2020 r. w 76 rocznicę utworzenia w Lublinie 2 Frontowej Oficerskiej Szkoły Piechoty, Zarząd Wojewódzki Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Lublinie zorganizował rocznicową uroczystość pod pomnikiem absolwentów tej szkoły, poległych w trakcie II wojny światowej, od Bałtyku po Pragę, od Wisły po Łabę.

Czytaj więcej »

Odsłonięcie obelisku pamięci w m. Budów „Zostawić ślad by czas nie zatarł Nas”

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy!

Dokładnie rok temu ruszył program pt. „Obelisk-Budów-2020”  pod zacnym hasłem „Zostawić Ślad By Czas Nie Zatarł Nas” Teraz osiągnęliśmy metę i jesteśmy bardzo zadowoleni, radośni i szczęśliwi!!!

W dniu 12 września 2020 roku, od godziny 10.00 odbyły się uroczystości związane z odsłonięciem obelisku historyczno-pamiątkowego z tablicami informacyjnymi zawierającymi informacje historyczne o garnizonie Budów jako miejscowości wojskowej i stacjonujących tam jednostkach od 1951 do 2001 roku.

Czytaj więcej »

Orzeczenie Sądu Najwyższego

Kryterium „służby na rzecz totalitarnego państwa” określone w art. 13b ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (jednolity tekst: Dz. U. z 2020 r., poz. 723) powinno być oceniane na podstawie wszystkich okoliczności sprawy, w tym także na podstawie indywidualnych czynów i ich weryfikacji pod kątem naruszenia podstawowych praw i wolności człowieka.

Czytaj więcej »

W Purdzie powstało Gminne Koło ZŻWP

W lutym 2020 roku w gminnej miejscowości Purda (woj. warmińsko-mazurskie) zawiązał się ośmioosobowy Komitet Organizacyjny Gminnego Koła ZŻWP. Założyli go emeryci i renciści wojskowi, w tym członkowie rozwiązanego wcześniej koła uniwersyteckiego.

Czytaj więcej »