Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

e-mail: zzwp@op.pl

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Aktualności

Spotkanie świąteczno-noworoczne Lubelskich kombatantów w Trybunale Koronnym

W dniu 9 stycznia 2023 roku w Trybunale Koronnym w Lublinie odbyło się tradycyjne świąteczno-noworoczne spotkanie przedstawicieli środowisk kombatanckich, kresowych i patriotycznych działających w Lublinie. Spotkanie zorganizowane zostało przez Radę Miasta Lublin oraz Prezydenta Miasta Lublina. Gospodarzami uroczystości byli pani Anna Augustyniak i pełnomocnik prezydenta Lublina ds. kombatantów pan Zdzisław Niedbała, którzy serdecznie powitali przybyłych na spotkanie gości.

Czytaj więcej »

DOBRO POWRACA - DZIAŁANIA AKTYWIZUJĄCE I INTEGRUJĄCE ŚRODOWISKO WETERANÓW I KOMBATANTÓW MZW ZŻWP W KRAKOWIE W 2022 r.

Szczególnie ważnym przedsięwzięciem MZW ZŻWP było świąteczno noworoczne spotkanie, zorganizowane jak poprzednie w formule otwartej dla wszystkich naszych członków, sympatyków i zaproszonych gości. Spotkanie związane było z 200. rocznicą urodzin wynalazcy lampy naftowej, co przedstawił i uatrakcyjnił wykład „Ignacy Łukasiewicz - działacz niepodległościowy i wynalazca” wygłoszony przez pana dr. Stanisława Szafrana oraz promocja książki „Światło z ziemi” autorstwa pani Marii Stefanik i wystawa fotograficzna „Śladami Ignacego Łukasiewicza” przygotowana przez fotografika Leszka Stefanika. Spotkanie zorganizowane zostało przy wsparciu Urzędu Miasta Krakowa, a symbolicznym podziękowaniem było wręczenie Prezydentowi Krakowa prof. Jackowi Majchrowskiemu, Krzyża Komandorskiego ZŻWP, przyznanego przez ZG ZŻWP, w uznaniu wyjątkowych zasług Pana Prezydenta, w dziedzinie promocji obronności i wsparcia środowisk weteranów i kombatantów. Ten symboliczny moment podkreślił, również 20. rocznicę sprawowania urzędu Prezydenta Krakowa, przypadającą w tym roku.
    Kolejnym bardzo ważnym przedsięwzięciem podsumowującym rok 2022, była już tradycyjna akcja „Żołnierska Świąteczna Paczka”, która obok „Żołnierski Znicz Pamięci” stanowi element stały naszej rocznej agendy.

Czytaj więcej »

Świąteczne spotkanie w Olsztynie

Zarząd Wojewódzki ZZWP w Olsztynie podsumował w dniu 10 grudnia 2022 r. działalność w mijającym roku na tradycyjnym spotkaniu przedświątecznym z cyklu „Spotkania Trzech Pokoleń”.
    W barze „U Bożeny" zjawiło się kilkadziesiąt członkiń i członków, niektórzy z małżonkami. Jednym z głównych punktów było wręczenie dyplomów i odznaczeń wyróżniającym się członkom związku.
   Miniony rok był niezwykle trudny dla organizacji wojewódzkiej, bo wszelkie działania przytłumiła konieczność kolejnej zmiany lokalu. Dobił nas wzrost opłat, nie tyle czynszu, lecz prądu, gazu i wody. Nowy lokal udostępniło nam Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych, prowadzone przez Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie”, za co jesteśmy wdzięczni, powiedział m.in. prezes ZW płk Albin Polechoński.

Czytaj więcej »

W Słupsku podsumowano rok 2022

Zgodnie z rocznym planem zamierzeń ZR ZZWP w dniu 7 grudnia 2022 r. o godz. 10.00 rozpoczęło się posiedzenie Zarządu Rejonowego z udziałem prezesów Kół, członków RKR pod przewodnictwem kol. Andrzeja Kowalewskiego i RSK pod dowództwem kol. Marka Piaskowskiego. W posiedzeniu uczestniczyli także prezesi honorowi Kół w osobach: kol. Józef Wróblewski, kol. Marek Piaskowski i kol. Zbigniew Szymański.               
    Druga część ta uroczysta (wigilijna) kontynuacja posiedzenia ZR rozpoczęła się o godz. 13.00, na którą przybyli zaproszeni goście w osobach, których prezes ZR  serdecznie przywitał:
     Pan Zbigniew Konwiński - poseł na Sejm RP
     Pani Beata Chrzanowska - przewodnicząca Rady Miasta
     Kol. mjr Jerzy Janiak - reprezentował Panią Prezydent Słupska
  Pani Beata Macedońska - dyrektor SCOPiES wraz z pracownicami
     Pan płk Mieczysław Chudziński - dyrektor WBE
     Kol. płk Henryk Budzyński - sekretarz generalny ZG ZŻWP
     Pani Ewa Broda oraz Pan płk Wiesław - Fundacja VALKYRIA
     Pani Katarzyna Kozłowska - kierownik Klubu Wojskowego
  Kol. st. chor. sztab. Ryszard Kuras - przewodniczący Stowarzyszenia Przyjaciół 28splm
     Pan Jan Reichert - słupski biznesmen
     Pan Tadeusz Bruzda - szef słupskiego NOT-u
     Kol. płk Franciszek Klimczuk - przyjaciel słupskiego Związku
     Pan ks. por. Arnold  Zimnicki - kapelan garnizonowy

Czytaj więcej »

KIELECKIE SPOTKANIE EMERYTÓW MUDUROWYCH

W dniu 3 grudnia 2022 r. w Ośrodku Sportowo-Turystycznym „MOTO-RAJ”  w  Ćmińsku, z inicjatywy Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego odbyło się spotkanie emerytów mundurowych Kielecczyzny.
     Na spotkanie zaproszeni zostali:
   - Wiceprzewodniczący Obywatelskiego Parlamentu Seniorów insp.  Zdzisław Czarnecki,
    - Poseł na Sejm RP Andrzej Rozenek,
    - Sekretarz Generalny ZG ZŻWP płk Henryk Budzyński.
   Wśród około 70 uczestników spotkania obecni byli przedstawiciele Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej, Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa, aktywiści Komitetu Obrony Demokracji oraz przedstawiciel Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów.

Czytaj więcej »

I Sieradzkie Igrzyska Seniorów

W dniu 3 grudnia 2022 r. w sali sportowej Szkoły Podstawowej nr 10 w Sieradzu odbyły się „I Sieradzkie Igrzyska Seniorów”. Inicjatorem i pomysłodawcą w/w przedsięwzięcia był Ryszard Perka - radny Miasta Sieradza i członek ZŻWP.
   W igrzyskach wzięli udział seniorzy z: Stowarzyszenia Przyjaźń, Zakładu Karnego, Policji koło nr 1 i nr 2 oraz naszego koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Nasze koło reprezentowali kol. Irena Machlańska, Krystyna Bednarska, Marian Frajtak, Marian Śpiewak, Henryk Skorupa, Henryk Bakowicz i Janusz Marciniak.
    Igrzyska oficjalnie otworzył Prezydent Miasta Sieradza Paweł Osiewała, który był fundatorem pucharów.

Czytaj więcej »

PETYCJA ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO

Zarząd Główny Związku Żołnierzy Wojska Polskiego skierował petycję do Prezesa Rady Ministrów zawierającą prośbę o nowelizację ustaw, które zawierają zapisy, że żołnierze zawodowi i funkcjonariusze wymienieni w ustawach wymienionych w  pkt. 1 i 2 powołani do służby przed  dniem  2  stycznia 1999 r. posiadający ustalone prawo do emerytury lub renty, podejmujący pracę po zwolnieniu ze służby byli zwolnieni z obowiązku opłacania  składek  na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Czytaj więcej »

PISMO DO MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

Pismo Zarządu Głównego ZŻWP do Ministra Obrony Narodowej zawierające informacje świadczące o niezadowoleniu żołnierzy zawodowych z powodu wprowadzenia podwyżek uposażeń z dniem 1 marca 2023 r.

Czytaj więcej »

KONKURS PIOSENKI ŻOŁNIERSKIEJ O ŻOŁNIERZACH W „NIEBIESKICH BERETACH”

W 2023 roku mija 60 rocznica utworzenia 7 Łużyckiej Dywizji Desantowej. W związku z tą zacną rocznicą „Stowarzyszenie Żołnierzy i Sympatyków Niebieskich Beretów” powołało Komitet Organizacyjny obchodów tej rocznicy, w skład którego weszło z Zarządu Rejonowego ZŻWP w Słupsku trzech naszych kolegów.
   Główny dzień obchodzenia tej rocznicy wyznaczono na 22 czerwca 2023 r. w Gdańsku.
   Dodatkowo podjęto decyzję o zorganizowaniu „Konkursu piosenki żołnierskiej o żołnierzach w niebieskich beretach”. Miło nam donieść, że Przewodniczącym Jury został Romuald Detmer - Prezes Zarządu Rejonowego ZŻWP w Słupsku.

Czytaj więcej »

VIII Sesja Obywatelskiego Parlamentu Seniorów

7 listopada 2022 r. w głównej sali Sejmu RP odbyła się VIII sesja Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. W tym jakże ważnym wydarzeniu uczestniczyło kilkuset uczestników z całego kraju, w tym także przedstawiciele Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.
   Obywatelski Parlament Seniorów (OPS) to apolityczne, neutralne religijnie i światopoglądowo ogólnopolskie przedstawicielstwo osób starszych, reprezentujące interesy 9 milionów seniorów w Polsce. OPS jest unikalną formą aktywności i uczestnictwa osób starszych w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego, inspirowania kierunków polityki senioralnej oraz konstruktywnego dialogu z podmiotami życia publicznego w kształtowaniu sytuacji i godnego życia seniorów.

Czytaj więcej »