Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

 

„Głos Weterana i Rezerwisty”

numer 5 (383) Maj 2021 r.

 

SZANOWNI CZYTELNICY I SYMPATYCY
„GŁOSU WETERANA I REZERWISTY”

Zapraszamy do majowego numeru „Głosu Weterana i Rezerwisty”, w którym m. in. przeczytacie:

1. „Powinności obywatelskie” - rozważania redaktora naczelnego Marka Bielca nad meandrami władzy oraz rolą obywateli. Godne uwagi.

2. „Dzień Matki” - artykuł i wiersze poświęcone naszym mamom. Lektura obowiązkowa.

3. „Wasalizacja państw Układu Warszawskiego, radziecka broń jądrowa w Polsce” - niezwykle ciekawe opracowanie Franciszka Puchały o mało znanych sprawach z okresu istnienia Układu Warszawskiego. Naprawdę warto przeczytać.

4. Dwugłos w dyskusji (Tadeusza Podkowy i Bogdana Kubika) na temat „Bitwy Warszawskiej” i jej głównych aktorów. Ktoś trzeci musi pogodzić dyskutantów.

5. „Kobiety w Wojsku Polskim na froncie wschodnim w czasie II wojny światowej” - nie tylko dla miłośników historii i nie tylko dla pań.

6. „Stargard - wojskowe akcenty” - Kazimierz Kiełtyka przypomina wojskową historię garnizonu Stargard. Nie tylko dla pełniących służbę w tym mieście.

Ponadto:

1. „Darczyńcy i kanciarze” - rozważania prezesa Zarządu Fundacji Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym na temat problemów pozyskiwania środków na działalność Fundacji oraz postaw niektórych darczyńców. Godne zastanowienia i refleksji.

2. „Niezwykły generał” - Henryk Budzyński, jak zwykle z przymrużeniem oka przybliża sylwetkę gen. Bernarda Monda. Dziś takich generałów już nie ma.

3. „Koronawirusowa wiosna” - lek. Piotr Białokozowicz wskazuje na powiązania pandemii ze zjawiskiem zmęczenia wiosennego. Lektura obowiązkowa.

a także:

1. Ludzie Związku.
     2. Kącik kulturalny.
     3. Wydarzenia z życia Związku.
     4. Żałobne karty.

Zachęcamy Czytelników i Sympatyków „Głosu Weterana i Rezerwisty” do dzielenia się z nami swymi wspomnieniami i przemyśleniami. Najciekawsze zawsze znajdą miejsce na łamach „Głosu Weterana i Rezerwisty”.

Wasz Wydawca
     GWIR Sp. z o.o.

 

PS. Informujemy, że czerwcowy numer będzie poświęcony 40-leciu Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Już dziś zachęcamy do jego nabycia.  Nie zwlekajcie, bo może go zabraknąć.

 


 

6. KONGRES EUROMILU

 

W dniach 22-23 kwietnia 2021 r. odbył się 6. Kongres Europejskiej Organizacji Wojskowych Stowarzyszeń i Związków Zawodowych (EUROMIL).
   W pierwszym dniu przyjęto sprawozdania ustępujących władz (prezydenta, skarbnika, audytorów) oraz dokonano wyboru nowych osób funkcyjnych.

Do władz EUROMILU wybrani zostali:

1. Na stanowisko Prezydenta EUROMILU

Emmanuel JACOB - (Belgia - Konfederacja Generalna Personelu Wojskowego)

2. Wiceprezydentem EUROMILU został:

Jörg GREIFFENDORF - (Niemcy - Związek Rezerwistów Bundeswehry)

3. Skarbnikiem EUROMILU został:

Ton De ZEEUW - (Niderlandy - Stowarzyszenie Królewskiej Żandarmerii Wojskowej)

4. Na członków zarządu wybrani zostali:

István  Bácskai  - (Węgry - Związek Zawodowy Wojska)

 

Antonio Lima Coelho  - (Portugalia - Krajowe Stowarzyszenie Podoficerów)

 

Jasper Hansen - (Dania - Centralne Stowarzyszenie Personelu Obrony Służby Stałej)

 

Gerard Guinan - (Irlandia - Stowarzyszenie Przedstawicieli Służby Stałej Sił Obrony Irlandii)

 

Johan Öhlen - (Szwecja - Szwedzkie Stowarzyszenie Oficerów Wojskowych)

 

George Zgardanas - (Grecja - Panhelleńska Federacja Stowarzyszeń Wojskowych)

Kongres odbył się w formie telekonferencji przy pomocy platformy komunikacyjnej ZOOM, natomiast głosowanie prowadzono za pomocą programu NemoVote.

Związek Żołnierzy Wojska Polskiego reprezentował Sekretarz Generalny ZG ZŻWP kol. Henryk Budzyński.

 


 

Informacja Prezesa

Głównego Urzędu Statystycznego

 

Informacja Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego o obowiązku prawnym wynikającym z ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1775 z późn. zm.).

 

 

 


 

 

1% podatku

na rzecz

Związku Żołnierzy

Wojska Polskiego -

organizacji pożytku

publicznego (OPP)

 

Tą drogą pragniemy gorąco prosić koleżanki i kolegów, przyjaciół wraz z sympatykami, aby przekazali 1 % podatku na rzecz naszego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Ten wielki gest świadczy o tym, że będziecie wspierać naszą organizację.

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego (KRS: 0000141267), która:
    1) Broni praw i interesów oraz honoru i godności byłych i obecnych żołnierzy oraz ich rodzin;
    2) Kultywuje tradycje walk niepodległościowych oraz czyn zbrojny żołnierza polskiego na różnych frontach walk;
    3) Organizuje opiekę dobro-sąsiedzką, wolontariat i koleżeńską samopomoc dla osób chorych i niedołężnych, ich współmałżonkom, a także pomoc dla osób żyjących w niedostatku i dotkniętych klęskami żywiołowymi;
   4) Działa na rzecz upowszechniania wiedzy i umiejętności przydatnych dla obronności kraju;
    5) Podejmuje działania na rzecz integracji żołnierzy i funkcjonariuszy różnych służb mundurowych.

Szanowni Państwo!

Możecie skorzystać z okazji i już dziś wesprzeć naszą działalność statutową. W jej realizację wkładamy własne siły i środki, lecz ze względu na potrzebę rozszerzenia obszaru naszego działania gorąco wierzymy, że udzielone przez Państwo wsparcie finansowe umożliwi zrealizowanie powyższych celów i będzie wkładem w rozwój i przyszłość naszej organizacji.
     Liczymy na Was. Dziękujemy także za dotychczasowe wsparcie.

Wszelkie pytania można kierować również na adres mailowy: zzwp@op.pl oraz ezzwp@zzwp.pl.

Pokładając nadzieję na Państwa przychylną reakcję na nasz apel, podajemy nr konta, na które można dokonywać wpłaty:

63 1240 6104 1111 0000 4787 3928

 

X     X     X

 

Pamiętaj !!!

 

Nie daj zarobić fiskusowi, przekaż 1 % podatku dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

Wypełnij PIT-OP i wyślij go do Twego Urzędu Skarbowego.

Przekazując 1% swojego podatku dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego realnie nie tracisz żadnych pieniędzy. Musisz i tak oddać państwu należny podatek, włącznie z  tym 1%. W ten sposób tylko wskażesz, na co mają zostać wykorzystane twoje pieniądze.

Jeśli tego nie zrobisz państwo samo zadecyduje, na co przeznaczyć twój 1%.

Dlatego warto mieć wpływ (choćby 1%-owy) na to, jak zostanie wykorzystany twój podatek.

Z góry serdecznie dziękujemy !!!

Zarząd Główny ZŻWP

 

 

 

 


 

WSTĄP

DO

ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY

WOJSKA POLSKIEGO

 

 


 

PRENUMERATA

„Głosu Weterana i Rezerwisty”

na 2021 r.

 


 


 

BARDZO WAŻNY KOMUNIKAT

 

   Informujemy, że w związku ze wzrostem zagrożenia koronawirusem i wprowadzeniem w Warszawie, w dniu 17 października 2020 r., czerwonej strefy zagrożenia, od dnia 19 października 2020 r. Biuro Związku będzie pracować w trybie zdalnym.


   Wyjątkowo we wtorki i czwartki, w godzinach 9.00 ÷ 13.00, w Biurze będą pełnione dyżury.


   Kontakt za pomocą poczty elektronicznej na adres zzwp@op.pl oraz telefoniczny na numery opublikowane na zakładce „Adresy związkowe i dane kontaktowe”.

 


 

AKTUALNOŚCI

W WALCE

Z KORONAWIRUSEM

 

Cały pakiet aktualnych informacji dotyczących walki z COVID-19.

Źródło: https://www.gov.pl/web/koronawirus

 

Wystarczy kliknąć na poniższy obrazek i przeniesiemy się na stronę internetową https://www.gov.pl/web/koronawirus

 

 


 

Kryterium „służby na rzecz totalitarnego państwa” określone w art. 13b ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (jednolity tekst: Dz. U. z 2020 r., poz. 723) powinno być oceniane na podstawie wszystkich okoliczności sprawy, w tym także na podstawie indywidualnych czynów i ich weryfikacji pod kątem naruszenia podstawowych praw i wolności człowieka.

 

Pragniesz poznać uzasadnienie uchwały, kliknij na poniższy obrazek!!

 

 


 

APEL

PREZESA

ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY

WOJSKA POLSKIEGO

 

 


 

Walka z koronawirusem to poważny egzamin nie tylko dla naszego państwa, ale także dla całej naszej społeczności związkowej.

Potrafimy przecież sobie pomagać. Jesteśmy także wrażliwi na los naszych najsłabszych koleżanek i kolegów, szczególnie osób samotnych oraz niepełnosprawnych. To oni obecnie są w najtrudniejszej sytuacji, gdyż muszą być izolowani od koronowirusa, ale nie możemy ich wyalienować z naszej społeczności związkowej.

Dlatego osoby zajmujące się problematyką socjalno-zdrowotną ZŻWP muszą przejść do działań bardziej intensywnych. Z uwagi na fakt, że osoby starsze muszą ograniczyć przebywanie w miejscach publicznych, starajmy się im pomóc w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, załatwianie spraw urzędowych i pocztowych.

Wystarczy, aby każdy z nas zapytał (lub zadzwonił) do znanej koleżanki (lub kolegi), co może dla nich zrobić, to nie tylko wykaże się wielką wrażliwością i solidarnością, ale także może okazać się dla nich ogromną pomocą.

Musimy ten egzamin zdać i pokonać epidemię! Powodzenia!

 


 

Poniżej dla ułatwienia, przedstawiamy szybki dostęp do instytucji, które na bieżąco informują o aktualnym stanie zagrożenia epidemicznego.

 

Wystarczy kliknąć na poszczególny obrazek i przeniesiemy się na konkretną stronę internetową.

 

 

 

 


 

ODPOWIEDŹ

Ministerstwa

Obrony Narodowej

dotyczącą zawarcia

nowego porozumienia

z ZŻWP

 

Poniżej zamieszczamy pełną treść odpowiedzi Ministerstwa Obrony Narodowej, która dotyczy zawarcia nowego porozumienia pomiędzy Związkiem Żołnierzy Wojska Polskiego i Ministerstwem Obrony Narodowej.

 

Poniżej przedstawiamy treść odpowiedzi  jako plik .pdf.

 

 


 

CENTRUM

MONITOROWANIA

SKUTKÓW

USTAW REPRESYJNYCH

 

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zapowiedzią złożoną w dniu 26 marca 2018 r. na konferencji prasowej przed Pałacem Prezydenckim, powołane zostało Centrum Monitorowania Skutków Ustaw Represyjnych. Przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego Centrum została Pani Monika Jaruzelska, a jej zastępcą Prezes Związku - płk Marek Bielec. Bieżącą pracą Centrum kierować będzie Sekretarz Generalny ZG ZŻWP płk Henryk Budzyński. Ponadto w skład Komitetu Organizacyjnego weszli: poseł do PE  Pan Janusz Zemke, płk Miłosz Biały oraz płk Stanisław Kalski.
     Centrum posiada stronę internetową (www.cmsur.pl). Pytania do Centrum możesz kierować za pomocą formularza kontaktowego na w/w stronie internetowej (zakładka KONTAKT). Ponadto od poniedziałku do czwartku, pod telefonem (+48) 727 008 002, w godzinach 9.00 – 13.00 pełnione będą  dyżury w Biurze Centrum.
     Celem działania Centrum będzie gromadzenie i ewidencjonowanie przypadków działań represyjnych, nagłaśnianie ich skutków w mediach, a także udzielanie porad osobom dotkniętym skutkami obu ustaw.