Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

e-mail: zzwp@op.pl

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

CZTERDZIEŚCI LAT ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO - Główne uroczystości w Warszawie

 

Związkowi Żołnierzy Wojska Polskiego „stuknęło” 40 lat. Odnosząc tę rocznicę do różnego rodzaju godów pożycia małżeńskiego (od papierowych do dębowych) możemy powiedzieć, że w czerwcu Związek obchodzi swe Rubinowe Gody.

Z okazji tego doniosłego jubileuszu, w dniu 22 czerwca 2021 r. odbyło się uroczyste posiedzenie Zarządu Głównego z udziałem zaproszonych gości.
   Posiedzenie rozpoczęło się od odtworzenia i odśpiewania Pieśni Związku „To przecież nie tak dawno”. Po jej odśpiewaniu Prezes Związku płk Marek Bielec powitał zacnych gości, wśród których byli: były wiceminister ON, były poseł do Parlamentu Europejskiego - pan Janusz Zemke, poseł na Sejm, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej - pan Andrzej Rozenek, Biskup Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego, Naczelny Kapelan Wojskowy - JE ks. bp. Marcin Makula, reprezentujący Najprzewielebniejszego Jerzego, Prawosławnego Ordynariusza Wojskowego - ks. ppor. diakon Tomasz Pieczarka, Przewodniczący Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP - insp. Zdzisław Czarnecki, Prezes Federacji Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP - płk Zdzisław Przeszłowski, Prezes ZG Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych - płk Janusz Maksymowicz, reprezentujący Prezesa Związku Inwalidów Wojennych RP - płk Wojciech Olenderek, zastępca Prezesa Klubu Generałów RP - gen. bryg. Władysław Saczonek, Prezes I Warszawskiego Oddziału Związku Polskich Spadochroniarzy - pan Jan Ziemiecki, Prezes Zarządu Fundacji Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym - płk Ryszard Maluta, zasłużeni członkowie Związku: kol. kol. Kazimierz Kolasa, Aleksander Kubacki, Bogdan Miller, Piotr Białokozowicz, Zbigniew Domański, Eugeniusz Konarski i Andrzej Niski, a także pan Adam Krasieńko - właściciel spółki Kra-Box, drukującej „Głos Weterana i Rezerwisty”.

Obejmując przewodnictwo posiedzenia, niżej podpisany stwierdził „40 lat minęło jak jeden dzień” i poprosił Prezesa Związku o ocenę dnia trwającego 40 lat. Płk Marek Bielec w krótkim wystąpieniu stwierdził, że Związek miał swe dobre dni oraz dni trudne. Wskazał nasze osiągnięcia, wspomniał o niepowodzeniach. Oceniając aktywność odwiedzanych struktur Związku oraz ich wsparcie ze strony administracji samorządowej stwierdził, że dają one nadzieję na pokonanie trudności i wyjście na prostą. Zwrócił uwagę, że nasi członkowie podnoszą swą wiedzę studiując na wyższych uczelniach, a historia i działalność Związku są przedmiotem jednej z prac magisterskich.
    Przewodniczący posiedzenie poinformował zebranych o treści uchwał podjętych podczas oficjalnej części posiedzenia oraz odczytał uchwałę Zarządu Głównego o nadaniu odznaczeń związkowych.

Krzyżem Komandorskim wyróżnieni zostali: sen. Henryk Stokłosa i kmdr Eugeniusz Konarski oraz Złotym Krzyżem Związku z Gwiazdą pos. Janusz Zemke.
   Złoty medal 40-lecia Związku oraz Medal Za szczególne zasługi dla Związku otrzymało 20 gości i zasłużonych członków Związku. Tytułem „Człowieka Roku 2020” wyróżniony został płk Ryszard Maluta, a tytułem „Honorowego Członka Związku” wyróżnieni zostali: płk Piotr Białokozowicz, ppłk Romuald Detmer, chor. sztab. Henryk Konarski, płk Józef Mól, płk Zygmunt Maciejny oraz płk Józef Mroczka.  
   Duchowni obu ordynariatów polowych polecili Związek opiece Boga oraz zwrócili uwagę na symbole nadziei. Wyrazili przekonanie, że nadzieja ta powinna nam towarzyszyć w codziennej działalności, a wraz z nią nastąpią zmiany na lepsze.
   Biskup Polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek wcześniej usprawiedliwił swą nieobecność względami służbowymi i zapewnił, że będzie się z nami łączył w modłach.
   Poseł Andrzej Rozenek podkreślił swe poparcie dla działalności Związku i wszystkich pozostałych służb mundurowych. Przedstawiciele wszystkich stowarzyszeń złożyli gratulacje Związkowi z okazji doniosłego jubileuszu oraz wręczyli Prezesowi Związku pisma gratulacyjne. Za zasługi poniesione w kształtowaniu patriotyzmu o utrwalaniu pamięci historyczne oraz w działalności na rzecz kombatantów i inwalidów wojennych władze ZK RP i BWP oraz ZIW RP nadały płk. Markowi Bielcowi swe wyróżnienia organizacyjne.

Posiedzenie zakończyło się żołnierskim obiadem, podczas którego wzniesiono lampką wina toast za pomyślność Związku.

Henryk BUDZYŃSKI