Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

e-mail: zzwp@op.pl

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Działalność socjalno-zdrowotna ZŻWP

Skomplikowana sytuacja społeczno-polityczna w kraju, niepewność legislacyjna projektu zmiany ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin i tzw. ,,ustawy degradacyjnej”, a także konieczność realizacji zapisów uchwały programowej XII Zjazdu Delegatów, musi w Związku przewartościować nasze zadania statutowe, a w tym działalność socjalno-zdrowotną traktować jako zadanie priorytetowe.

Przecież, ponad 80 % naszych członków, w większości kombatantów i inwalidów wojennych, odznaczonych krajowymi i międzynarodowymi medalami i odznaczeniami,  wkroczyło już dawno w wiek „głęboko senioralny”. To głównie oni potrzebują pomocy lub wsparcia, teraz i w najbliższej przyszłości.

Nie możemy spoczywać na laurach, wspominać czasy minione oraz oczekiwać, że zmienią się one na lepsze.
    Nie oczekujmy, że ktoś nam pomoże. Sami musimy pokonywać wszystkie trudności.
    To właśnie teraz jest czas na zgłaszanie i realizację nowych pomysłów w dziedzinie socjalno-zdrowotnej na każdym szczeblu organizacyjnym Związku.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zadania, które zostały już zrealizowane oraz te, które są w trakcie realizacji.

W dniu 6 czerwca 2019 r. podpisano porozumienie o współpracy partnerskiej pomiędzy Związkiem Żołnierzy Wojska Polskiego a Fundacją Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym.
     Głównym przedmiotem ,, Porozumienia... ” jest:
    1. Zacieśnianie współpracy między Związkiem i Fundacją w zakresie realizacji tożsamych celów statutowych;
    2. Intensyfikowanie współdziałania w zakresie działalności prozdrowotnej i socjalnej, określonych szczegółowo w § 10.1.1. Statutu ZŻWP i § 6 Statutu FPEiRW.

Wdrażając postanowienia porozumienia Zarząd Główny ZŻWP podjął w dniu 24 września 2019  roku uchwałę nr 6/X/2019 w sprawie powołania pełnomocników ds. współpracy z Fundacją Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym.
    1. Powołano pełnomocników Zarządów Wojewódzkich i Rejonowych d/s współpracy z Fundacją Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym.
    2. Pełnomocnicy podlegają Prezesom Zarządów Wojewódzkich/Rejonowych.
   3. Określanie zadań oraz koordynację działań pełnomocników powierzono wiceprezesowi Zarządu Głównego ds. socjalno-zdrowotnych przy ścisłym współdziałaniu z wiceprezesami Zarządów Wojewódzkich/Rejonowych ds. socjalno-zdrowotnych, Radą Fundacji Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym oraz członkami Komisji Zarządu Głównego ds. Zdrowotnych.

Opracowano ramowe zadania pełnomocnika Zarządu Wojewódzkiego (Rejonowego) ZŻWP do spraw współpracy z FPEiRW.

Kolejne, jakże ważne zadania, wynikają z zapisów uchwały nr 7/X/2019 Zarządu Głównego ZŻWP z dnia 24 września 2019  roku w sprawie uruchomienia akcji „Odwiedź koleżankę/kolegę”. Akcja ta została zainicjowana w strukturach naszej pomorskiej organizacji i zarekomendowana w celu rozszerzenia jej we wszystkich kołach naszego Związku.

Na podstawie § 49 ust. 2 i § 48 ust. 2 pkt. 7 a i b; Statutu Związku Żołnierzy Wojska Polskiego uchwalono co następuje:
   1. Jednym z celów działalności Związku Żołnierzy Wojska Polskiego jest obrona praw i interesów byłych i obecnych żołnierzy oraz ich rodzin, inicjowanie działań na rzecz poprawy warunków socjalnych, zdrowotnych i kulturalnych środowiska. Organizowanie wolontariatu i koleżeńskiej samopomocy, a także pomocy socjalnej dla osób chorych i niedołężnych oraz dla osób żyjących w niedostatku i dotkniętych klęskami żywiołowymi.
   2. Osoby podeszłym wieku stanowią coraz większy procent członków Związku.
   3. Zerwanie przez Ministerstwo Obrony Narodowej umowy o współpracy ze Związkiem spowodowało zmianę siedzib i miejsc walnych zebrań kół i posiedzeń zarządów. Co z kolei sprawiło, że wielu członków utraciło kontakt z macierzystymi kołami.
   4. Szczególną uwagę musimy kierować na osoby, które od dłuższego czasu nie biorą udziału w zebraniach i innych formach działalności koła.
   5. Dotarcie do tych członków pomoże ustalić przyczyny ich nieobecności, stan zdrowotny i psychiczny oraz ewentualnie zakres ich potrzeb.
   6. Opieka nad osobami w podeszłym wieku nabiera coraz większego znaczenia i umożliwia pozyskiwanie środków wsparcia na ten rodzaj działalności od władz państwowych i samorządowych.
   7. Zarząd Główny ZŻWP postanawia, że ta szczególnie ważna inicjatywa musi zostać rozszerzona na wszystkie koła ZŻWP.

Realizując postanowienia tej uchwały zwracamy się z gorącą prośbą do wszystkich wiceprezesów ds. socjalno-zdrowotnych o rozpoczęcie cyklu odwiedzin naszych koleżanek i kolegów, szczególnie tych, którzy nie uczestniczą w zebraniach i spotkaniach związkowych.
    Mamy nadzieję, że osobom starszym, czasami przykutych do łóżek potrzebna jest nie tylko fachowa opieka, ale także kontakty osobiste, telefoniczne z przyjaciółmi, sąsiadami a także z kolegami bądź koleżankami ze Związku.

Ciągle udoskonalamy system pomocy koleżeńsko-dobrosąsiedzki w Związku i ich rodzin, w tym głównie członków 75+, który bazuje w oparciu o:
     a) „Kompendium działalności socjalno-zdrowotnej ZŻWP”;
    b) „Wybrane dokumenty dotyczące działalności socjalno-zdrowotnej ZŻWP” (Każdy ZW/ZR otrzymał pendrave na którym są wszystkie dokumenty, zgrupowane w 21 rozdziałach);
   

Do innych, jakże ważnych zadań można zaliczyć:
   1. Organizowanie grup interwencyjnych do udzielania pomocy socjalno-zdrowotnej w zarządach wojewódzkich, rejonowych oraz kołach. Każda grupa powinna posiadać stały, działający w określonych godzinach oraz czasie swój „Telefon pomocy koleżeńskiej”;
    2. Nawiązywanie współpracy z lokalnymi - Miejskimi (Gminnymi, Powiatowymi) Ośrodkami Pomocy Społecznej w celu udzielania pomocy socjalno-zdrowotnej członkom Związku Żołnierzy Wojska Polskiego i ich rodzinom;
    3. Udzielanie członkom ZŻWP i ich rodzinom szerokiej i merytorycznej pomocy, podczas opracowywania wniosków o zapomogi do WBE i FPEiRW;
   4. Udzielanie członków ZŻWP szerokiej i merytorycznej pomocy, podczas uroczystości pogrzebowych oraz szersze rozpropagowanie akcji „Żołnierska pamięć”;
     5. Agitowanie do przekazywania przez członków i sympatyków Związku wpłat 1,5 % podatku na rzecz ZŻWP;
     6. Dalsze wdrażanie akcji „Koperta życia” oraz „Karty Praw Pacjenta”;
    7. Agitowanie do wdrożenia akcji dotyczącej dobrowolnego i bezpłatnego wyrabiania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego;
    8. Propagowanie działalności socjalno-zdrowotnej ZŻWP na łamach „Głosu Weterana i Rezerwisty” oraz na związkowym portalu społecznościowym www.zzwp.pl.

Wszystkim nowym przedsięwzięciom musi przyświecać idea solidarności międzyludzkiej, życzliwości i otwartości.

Każdy z nas powinien zostać „osobą dobrej woli i wielkiego serca”, jeżeli tylko dopisuje mu zdrowie i może współtworzyć warunki do poprawy zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego naszych koleżanek i kolegów. Ponadto należy pamiętać, że kiedyś każdy z nas będzie także potrzebował pomocy.

Mamy głęboką nadzieję, a także ogromną wiarę, że wspólnymi siłami pokonamy wszelkie trudności i w oparciu o zaangażowanie wszystkich naszych członków i sympatyków potrafimy wprowadzić działalność socjalno-zdrowotną Związku na nowe, współczesne tory działania.