Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

e-mail: zzwp@op.pl

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Działalność proobronna ZŻWP

 

Działalność proobronna jest najmłodszą dziedziną działalności związkowej. Została wyodrębniona w 2000 r. po przyjęciu Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Wiązało się to również z członkostwem Związku w Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej.
     Należy ona do tych dziedzin statutowej działalności, w której nie może być chwili zastoju. Zależy od niej, bowiem w dużej mierze przyszłość Związku - czy będzie postrzegany, jako wegetująca organizacja weteranów i kombatantów - czy też, jako dynamiczna, perspektywiczna organizacja - członek CIOR i EUROMILU, z którą należy się liczyć i która jako wspomagająca Siły Zbrojne powinna nieć sporo do powiedzenia w sprawach obronności.
   Z założenia ton tej działalności powinna nadawać Komisja ds. Obronności. Pomimo stosunkowo ambitnych zamierzeń, prace komisji nie wyszły na ogół poza sferę planowania. Przewidywane opiniowanie i konsultacja projektów ustaw dotyczących obronności nie doszły do skutku. Resort obrony nie był zainteresowany kierowaniem do Związku do konsultacji projektów aktów prawnych w sferze obronności. Nie reagował, również w bieżącym roku, na nasze prośby o przesłanie takich projektów, chociaż Związek znajduje się wśród podmiotów uprawnionych do konsultacji społecznych. O braku zainteresowania świadczy również odmowa wsparcia zaplanowanego w bieżącym roku seminarium nt. „Aktualne problemy Sił Zbrojnych”.
     Związek nasz od lat uczestniczy bardzo aktywnie w pracach nad rozwiązaniem problemu żołnierzy rezerwy, w tym powołania Narodowych Sił Rezerwowych, współpracując ściśle ze Sztabem Generalnym WP. Przedstawiciele Zarządu Głównego uczestniczyli w kilku konferencjach tematycznych dotyczących tego problemu. Szczególne znaczenie miała zorganizowana w 2009 r. przez TWO i Sztab Generalny WP Konferencja „Warunki i możliwości podtrzymywania kondycji wyszkoleniowej i dyspozycyjności żołnierzy rezerwy w funkcjonowaniu ochotniczych Narodowych Sił Rezerwowych”.
   Najbliższa przyszłość stawia przed nami nowe wyzwania w sferze edukacji. Ciągle zmieniające się programy nauki w szkołach oraz zmniejszanie liczby godzin lekcji historii napawają obawą o poziom wiedzy i świadomości historycznej młodego pokolenia. Koniecznym staje się nawiązywanie przez koła oficjalnej współpracy ze szkołami (podpisywanie umów) i zaproponowanie nowych form działalności lekcyjnej i pozalekcyjnej ukierunkowanej na rzecz edukacji obronnej i patriotycznej. Członkowie Związku powinni znaleźć swe miejsce w działalności klas o profilu obronnym. Konieczną staje się analiza nowych programów szkolnych i zgłaszanie Ministerstwu Edukacji Narodowej propozycji w tym zakresie. To może stać się głównym polem działania dla Komisji ds. Obronności.
     Bez wątpienia głównym przedsięwzięciem z dziedziny obronności są związkowe zawody sportowo-obronne. Łącznie w strzelaniach z kbkAK i PW corocznie uczestniczy ponad 3000 osób, w tym kilkuset żołnierzy rezerwy. Zawody organizowane są w zdecydowanej większości przez zarządy wojewódzkie i rejonowe. W znacznej części zawodów uczestniczą poza członkami Związku przedstawiciele wojska, policji, straży granicznej, straży pożarnej, władz administracyjnych i samorządowych. Umacnia to autorytet Związku, podnosi jego znaczenie. Zawody Centralne odbywają się na dobrym poziomie sportowym i organizacyjnym. Kontrola prowadzona przez Departament Wychowania i Promocji Obronności potwierdziła w pełni zadowalający przebieg imprezy, uznając iż zasługuje na dotowanie przez MON.
     Zawody sportowo-obronne żołnierzy rezerwy stanowią bez wątpienia - wobec MON - wizytówkę Związku - i jedynie dla tej grupy naszych członków możemy w dalszym ciągu otrzymywać dotacje celowe. Aby jednak liczyć się w tym środowisku, być widocznym należy dokonać zmian zbliżających nas do czołówki krajowej. Rozważyć należy dostosowanie regulaminów zawodów do uregulowań międzynarodowych. W zawodach powinny się pojawić nowe konkurencje, w tym pływanie w umundurowaniu, marszobieg na orientację oraz prawdopodobnie nowe zasady rzutu granatem. Zmiany te powinny umożliwić udział reprezentacji Związku w zawodach żołnierzy rezerwy w Polsce - m.in. o Puchar MON, oraz w skali międzynarodowej.
    Rozważyć również należy znalezienie sposobu finansowania udziału w zawodach centralnych żołnierzy w stanie spoczynku, z których wielu nadal utrzymuje się w doskonałej kondycji strzeleckiej.
     Kolejnym problemem jest mająca miejsce likwidacja coraz to większej liczby strzelnic garnizonowych przystosowanych do strzelania z broni długiej. W 2010 r. Siły Zbrojne dysponowały 16 strzelnicami spełniającymi wszelkie standardy bezpieczeństwa. Powoduje to często rezygnację niektórych kół ze strzelań. Koniecznym jest szukanie nowych obiektów np. strzelnic LOK, policji itp. posiadających certyfikaty do strzelań z broni długiej ze względu na potrzebę odbycia strzelań przez jak największą grupę żołnierzy rezerwy.
     Nowelizacja Decyzji Nr 187/MON w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi znacznie ułatwiła planowanie współpracy z jednostkami i instytucjami wojskowymi w tej dziedzinie i tylko od inwencji kół i zarządów zależy jej kształt i treść.