Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

ul. 11 Listopada 17/19
03-446 Warszawa

tel. +48 (22) 687 24 69 do 74
fax./tel. +48 (22) 687 24 70

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Prezes Związku gen. dyw. dr Franciszek PUCHAŁA

 

Gen. dyw. dr Franciszek PUCHAŁA

PREZESEM

ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY

WOJSKA POLSKIEGO

 

    

     Gen. dyw. dr Franciszek PUCZAŁA na X Krajowym Zjeździe Delegatów został wybrany prezesem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

 

X   X   X

Gen. dyw. dr Franciszek PUCHAŁA (ur. 18 lutego 1941 r. w m. Przecławka (Ponidzie) na Ziemi Świętokrzyskiej) - polski dowódca wojskowy i sztabowiec, zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego ds. operacyjnych, I zastępca szefa Sztabu Generalnego WP.

Gen. dyw. dr Franciszek PUCHAŁA służbę wojskową rozpoczął w 1959 r. jako podchorąży Oficerskiej Szkoły Artylerii w Toruniu. Promowany na podporucznika w 1962 r. Po promocji dowódca plutonu ogniowego w Podoficerskiej Szkole artylerii 5 Brygady KBW. W 1966 r. mianowany porucznikiem. Po ukończeniu w 1971 r. ASG w Rembertowie - starszy pomocnik kierownika Naukowej Informacji Wojskowej ASG WP. Dalej służył w 2 pcz 10 DPanc w Opolu. W 1971 r. awansowany do stopnia kapitana.

W latach 1972 - 1973 szef sztabu 10 pcz w 10 DPanc. Od 1973 r. szef wydziału operacyjnego 10 DPanc. W latach 1974 - 75 szef sztabu 10 DPanc. W 1974 r. mianowany do stopnia majora. W 1978 r. po ukończeniu ASG Sił Zbrojnych ZSRR objął stanowisko szefa oddziału operacyjnego - zastępcy szefa sztabu Pomorskiego Okręgu Wojskowego. W 1979 r. mianowany do stopnia pułkownika. Od 1980 r. w Zarządzie Operacyjnym Sztabu Generalnego WP jako: szef oddziału gotowości bojowej, zastępca szefa Zarządu, od 1983 r. szef Zarządu Operacyjnego. W 1984 r. mianowany generałem brygady. W 1989 r. został zastępcą szefa Sztabu Generalnego WP ds. operacyjnych oraz został mianowany generałem dywizji. Od 1990 r. I zastępca szefa Sztabu Generalnego WP. Uczestniczył w opracowywaniu planów integracji Polski w ramach NATO. Od 1993 r. inspektor Grupy Inspektorów Kierownictwa SG WP, od 1997  r. szef Zespołu Grupy Głównych Inspektorów MON, także asystent szefa Sztabu Generalnego WP.

Analityk i strateg wojskowy. Współautor modernizacji WP oraz jej integracji z NATO. Brał udział w przygotowaniu programu „Partnerstwo dla Pokoju”.

 


 

 

 

"Głos Weterana i Rezerwisty"

rozmawia z Prezesem

Związku Żołnierzy Wojska Polskiego

- gen. dyw. dr. Franciszkiem Puchałą

 

 

1. Gratulujemy wyboru na stanowisko Prezesa Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Jak Pan Generał odebrał jednomyślny wybór?

Dziękuję bardzo za gratulacje. Wybór odebrałem, jako zaszczytne wyróżnienie, ale także olbrzymi kredyt zaufania i wielkie wyzwanie. Startowałem przecież, jako szeregowy członek naszego Związku. W tym miejscu pragnę raz jeszcze serdecznie podziękować Koleżankom i Kolegom Delegatom na X Krajowy Zjazd Związku Żołnierzy Wojska Polskiego za okazane mi niemal bezgraniczne zaufanie.

2. Czy w związku ze zmianami personalnymi na szczeblu centralnym priorytety Związku Żołnierzy Wojska Polskiego ulegną zmianie?

Jestem zwolennikiem łączenia ciągłości i zmienności dzięki długoletniemu i sprawnemu kierowaniu przez Kolegę Generała Adama Rębacza i wielkiemu zaangażowaniu członków poprzedniego Zarządu Głównego Związek odnotował wiele niezaprzeczalnych sukcesów. Są one godne podziwu. Sądzę, że powinniśmy je zarówno szanować, jak i wzbogacać. Na pożądane priorytety w naszej działalności wskazywali Koledzy Delegaci w swoich wystąpieniach. Wynikają one z obowiązującego nas Statutu Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Znalazły się one także w uchwale Krajowego Zjazdu Delegatów. Rozumiem, że chociaż życie nie stoi w miejscu i przynosi wciąż nowe wyzwania, to priorytety w naszej działalności powinny pozostać te same, bo mają one wciąż aktualny, długotrwały charakter. Np.: - integracja środowiska byłych i obecnych żołnierzy wokół spraw bezpieczeństwa i obronności państwa oraz tradycji walk o wolność, niepodległość i suwerenność, obrona honoru i godności żołnierza polskiego czy też wspieranie byłych i obecnych żołnierzy w obronie ich praw nabytych. Moim pragnieniem jest, aby wspólnym wysiłkiem członków nowego Zarządu Głównego wydatnie wzbogacić osiągnięty poziom ich realizacji. Aby to się udało trzeba umiejętnie wykorzystać dotychczasowe doświadczenia, upowszechniać osiągnięcia przodujących kół Związku oraz poszukiwać i wdrażać nowe formy naszej działalności. W składzie nowego zarządu Głównego ZŻWP mamy wielu sprawnych i skutecznych organizatorów działalności związkowej, którzy do tego na pewno się przyczynią. W procesie tym liczę także na skuteczne współdziałanie Związku z władzami administracyjnymi i samorządowymi szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego, oraz na aktywność szeregowych członków naszej organizacji. Sądzę, że pomoże nam w tym wydatnie redakcja „Głosu Weterana i Rezerwisty”. Naszym działaniom powinno nadal przyświecać hasło: „Zawsze Wierni Ojczyźnie”.

3. W tym roku minęły trzydzieści dwa lata od momentu założenia Związku. Czy myśli Pan Generał, że kolejne lata będą równie udane jak poprzednie? Jak widzi Pan Generał przyszłość naszego Związku?

Związek nasz to najliczniejsza organizacja w kraju o takim charakterze. Jednak z różnych przyczyn jego szeregi wciąż topnieją. Nowe przepisy zmieniają warunki jego działalności. Zbyt mało wstępuje do nas młodszych Kolegów zwalnianych z wojska. Liczba żołnierzy czynnej służby wojskowej w naszej organizacji jest wręcz znikoma. Różne są przyczyny tego stanu rzeczy. Sądzę, że jedną z nich jest brak głębszej wiedzy o naszej działalności i zachęcających ofert pod ich adresem z naszej strony. Ponadto, niezależnie od starań o pomnażanie szeregów związkowych powinniśmy starać się także, o jakość i skuteczność naszego działania. Przyszłość związku zależy od nas.

4. Jednym z priorytetów Związku ma być „swoiste wzmocnienie roli ZŻWP w strukturach organizacji pozarządowych”. Związek musi być częściej doceniany i właściwie widziany zarówno w społeczności wojskowej jak i publicznej. Czy to szczytne zadanie jest możliwe do zrealizowania?

Zadanie to nie jest łatwe. Musimy na to wciąż pracować, pokazywać, że mamy określone potrzeby, ale i ze względu na wspólne cele oraz nasze doświadczenia zawodowe i życiowe jesteśmy w społeczeństwie obywatelskim bardzo przydatni.

5. Jaki będzie kierunek prac ZŻWP w procesie współpracy z innymi organizacjami zrzeszającymi weteranów i rezerwistów zarówno w kraju jak i za granicą?

Niezależnie od charakteru i liczebności innych organizacji weteranów i rezerwistów, w ich działalności statutowej można odnaleźć cele i priorytety podobne do naszych. Sądzę, że powinniśmy ściśle współdziałać, pogłębiać dotychczasową współpracę, skupiać wspólne wysiłki na drodze do ich realizacji dzieląc się pozytywnymi doświadczeniami. Do obszarów pożądanego współdziałania należą zwłaszcza:
    - upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa;
   - kultywowanie, zwłaszcza w śród młodego pokolenia tradycji walk niepodległościowych narodu polskiego oraz polskiego czynu zbrojnego na wszystkich frontach II wojny światowej.

6. Czego można Panu Generałowi życzyć w ramach objętej funkcji Prezesa Związku?

Wsparcia wszystkich ogniw naszego Związku w dążeniu do skutecznej działalności i pomnożenia dotychczasowych osiągnięć. Wszystkim Koleżankom i Kolegom życzę niezawodnej kondycji zdrowotnej, satysfakcji ze służby Ojczyźnie i z niełatwej działalności społecznej oraz poczucia koleżeńskiej solidarności związanej z przynależnością do naszego stowarzyszenia.

 

 

 


Wywiad został opublikowany w listopadowym wydaniu "Głosu Weterana i Rezerwisty" 11/2013 na str. 1.


 

List gratulacyjny

Wicemarszałka Sejmu

Pana Jerzego WENDERLICHA

do Prezesa Związku

gen. dyw. dr. Franciszka PUCHAŁY

 

 


 


 

List gratulacyjny

Szefa Sztabu Generalnego WP

gen. broni Mieczysława GOCUŁA

do Prezesa Związku

gen. dyw. dr. Franciszka PUCHAŁY