Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

ul. 11 Listopada 17/19
03-446 Warszawa

tel. +48 (22) 687 24 69 do 74
fax./tel. +48 (22) 687 24 70

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Aktualności

Uroczystość wręczenie odznak i medali w Muzeum Wojska Polskiego

„Medal Pamiątkowy Kustosza Tradycji, Chwały i Sławy Oręża Polskiego jest symbolem podziękowania dla tych wszystkich, którzy podejmują trud upamiętnienia i upowszechnienia historii, tradycji oręża polskiego” – powiedział sekretarz stanu Czesław Mroczek podczas uroczystości wręczenia odznaczeń 17 kwietnia 2013 r. w Muzeum Wojska Polskiego.
   „W polskich warunkach tradycja oręża polskiego jest jednocześnie historią Państwa Polskiego” – podkreślił wiceminister w czasie swojego wystąpienia w Muzeum WP.  
   W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej, Sztabu Generalnego WP, Rodzajów Sił Zbrojnych, członkowie Komisji do spraw Odznaki Honorowej i Medalu Pamiątkowego „Kustosza Tradycji, Chwały i Sławy Oręża Polskiego” oraz wnioskodawcy wyróżnionych.
    Odznaką Honorową i Medalem Pamiątkowym „Kustosza Tradycji, Chwały i Sławy Oręża Polskiego” zostali uhonorowani także nasi związkowi koledzy:
    - Mjr Deonizy Magadzio za krzewienie narodowej historii oraz przekazywanie i utrwalanie w społeczeństwie wartości patriotycznych i tradycji orężnych Wojska Polskiego;
  - Zdzisław Domasik za prowadzenie aktywnej działalność na rzecz Związku oraz kultywowanie i popularyzowania w społeczeństwie tradycji lotnictwa polskiego.
     Ponadto odznaczenie otrzymali:
   - Miasto Stołeczne Warszawa – za zaangażowanie władz miasta w kultywowanie tradycji orężnych Wojska Polskiego oraz za podejmowanie działań na rzecz kształtowania świadomości patriotycznej kolejnych pokoleń;
   - Królewskie Stołeczne Miasto Kraków - za podejmowanie działań związanych z upowszechnianiem polskich tradycji orężnych oraz inicjowanie przedsięwzięć o charakterze patriotycznym kształtujących świadomości obywatelską i historyczną Polaków;
    - 11. Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej im. Króla Jana III Sobieskiego – za inicjowanie działalności związanej z upowszechnianiem tradycji polskich wojsk pancernych sprzyjającej popularyzowaniu w społeczeństwie wartości wychowawczych profesjonalnej armii;
   - Wojciech Matusiak – członek Fundacji Historycznej Lotnictwa Polskiego – za działalność publicystyczną dotyczącą tradycji oręża polskiego i historii polskiego lotnictwa wojskowego;
     - Witold Wroński – Wiceprezes Stowarzyszenia Lotników Polskich – za podejmowanie inicjatyw wzbogacających wiedzę na temat dziejów oręża polskiego i historii polskiego lotnictwa wojskowego;
    - Dr Jacek Szczepański – Dyrektor Muzeum Historycznego w Legionowie, Prezes Towarzystwa Przyjaciół Legionowa – za prowadzenie aktywnej działalności wydawniczej propagującej regionalne tradycje historii wojskowości;
    - Kpr. Kamil Borkowski – żołnierz 7. dywizjonu lotniczego 25. Brygady Kawalerii Powietrznej – za upowszechnianie tradycji dziedzictwa narodowego oraz popularyzowanie w społeczeństwie wartości wychowawczych profesjonalnej armii.
    „Dzisiejsze wyróżnienia nie będą traktowane, jako kumulacja wysiłków, ale jako motywacja do dalszego działania po to, aby chwała oręża, chwała polskich Sił Zbrojnych była zawsze w pamięci wszystkich w naszym kraju i poza jego granicami” - w imieniu wyróżnionych powiedział dowódca 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej im. Króla Jana III Sobieskiego – gen. dyw. Janusz Adamczak.
     W pierwszej części uroczystości Ordynariuszowi Diecezji Bydgoskiej Księdzu Biskupowi Janowi Tyrawie Sekretarz Stanu w MON Czesław Mroczek wręczył akt mianowania na wyższy stopień wojskowy. W uznaniu zasług na rzecz obronności państwa, na wniosek szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych biskup Jan Tyrawa został mianowany na stopień majora.
     Uroczystość zakończył występ chóru Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego WP.

* * *

Odznakę Honorową i Medal Pamiątkowy Kustosza Tradycji, Chwały i Sławy Oręża Polskiego wprowadzono na mocy decyzji nr 381/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 września 2006 roku w celu uhonorowania osób fizycznych i prawnych, a także jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (np. muzeów wojskowych) za:
    1) działalność związaną z procesem upowszechniania i kultywowania chlubnych tradycji oręża polskiego;
    2) popularyzowanie tradycji orężnych Wojska Polskiego, jego funkcji wychowawczych i patriotycznych;
   3) współpracę z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie upowszechniania historii i tradycji oręża polskiego;
   4) inicjowanie działalności związanej z tradycjami orężnymi w środowiskach cywilnych i wojskowych oraz środkach masowego przekazu, w kraju i za granicą;
   5) organizowanie uroczystości patriotyczno-wojskowych w Rzeczypospolitej Polskiej i na świecie;
   6) opracowywanie wydawnictw związanych z historią Wojska Polskiego;
   7) działalność związaną z ochroną zabytków historycznych, miejsc pamięci, symboli narodowych i wojskowych, dzieł sztuki plastycznej, filmowej, muzycznej i teatralnej o tematyce wojskowej;
   8) działalność związaną z gromadzeniem znaków Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz materiałów związanych z historią polskiego oręża w instytucjach wojskowych i cywilnych.

 

« Powrót do listy